当前位置:首页 -> 小学资料 -> 内容返回列表页

小学一年级汉语拼音音节表 完整版

发布时间:2018/10/31 12:29:26点击:4184来源:www.bb2020.com作者:喜洋洋

大家都知道汉语拼音,是我们上小学一年级必学的,又是必须掌握的课程,该拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注。下面一起来看看汉语拼音音节表完整版,快来教孩子拼读。

汉语拼音音节表

b: ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p: pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

m: ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

f: fa fo fei fou fan fen fang feng

d: da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t: ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

n: na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

l: la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g:ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

k: ka ke kai kou kan ken kang keng

h: ha he hai hei hao hou hen hang heng

j: ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q: qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

x: xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zh: zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

ch: cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sh: sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r: re ri rao rou ran ren rang reng

z: za ze zi zai zao zou zang zeng

c: ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

s: sa se si sai sao sou san sen sang seng

y: ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

w: wa wo wai wei wan wen wang weng wu


页面内容导航
第1页:拼音音节表
广告也精彩

猜你喜欢...

+更多

大家都在看...

推荐信息...

热门儿歌故事...

+更多

热门动画片...

+更多